Studiebijeenkomst ‘de nieuwe omgevingswet in de praktijk’

Een middagje kennis tot me nemen in de Van Nellefabriek te Rotterdam. De locatie is nog op en top fabrieksterrein, mooi! Een korte samenvatting van hetgeen ik heb opgestoken bij deze bijeenkomst.

Organisator: BNA academie
Docenten: Chantal van Mil en Wilco Ankersmit
Locatie: Van Nelle fabriek Rotterdam

De omgevingswet
In wet- en regelgevingland wordt, na de invoering van de omgevingsvergunning in 2010, hard doorgewerkt naar een versimpeling van het omgevingsrecht. Dit moet uiteindelijk vorm krijgen in de nieuwe omgevingswet. Deze wet zal rond 2018/2019 in werking treden is de verwachting op dit moment, dus we hebben nog even om ons goed voor te bereiden.

De huidige omgevingsvergunning regelt het gehele vergunningenstelsel rondom bouwen. Alle vergunningen die bij een bouwproject aan de orde komen worden binnen de omgevingsvergunning geregeld. Een vereenvoudiging dus, en dat is de bedoeling van de WABO (Wat algemene bepalingen omgevingsrecht). Maar het traject voorafgaand aan de vergunningaanvraag, de bestemmingsplannen, kwaliteitsplannen, e.d. vallen nog niet onder dit nieuwe stelsel. In de nieuwe omgevingswet zal het gehele traject, vanaf initiatief tot oplevering, met al zijn wetten, plannen, beleid, e.d. binnen deze wet zijn opgenomen. Daarbij is het uitgangspunt: ‘ja, mits’. Dus in principe wordt medewerking verleend aan een plan, tenzij het echt niet kan. Een positieve benadering dus.

Het doel voor het invoeren van deze nieuwe omgevingswet is, het bundelen en vereenvoudigen van de wetgeving, betere randvoorwaarden stellen, snellere besluitvorming realiseren, het samenvoegen van wetten, duurzame ontwikkelingen stimuleren. Een voordeel is dat het oude eerste fase en tweede fase bouwaanvraag weer terug komt. Weliswaar in een iets andere vorm. De welstandtoesting wordt gekoppeld aan de bestemmingsplan toets en komen te vallen onder de ruimtelijke vergunning. De bouwvergunning gaat dan alleen nog over de technische toets en daar hoeft in veel gevallen geen vergunning voor worden aangevraagd. Dit is dus wel een vereenvoudiging. De rest van de vereenvoudiging moeten we nog even afwachten schat ik zo in.

Interessante aanpassing is nog dat de ‘bestemming’ gekoppeld aan de ‘grond’ zal worden gewijzigd in ‘functie’ gekoppeld aan ‘locatie’. Nut en noodzaak hiervan ontgaat me. Wel een nuttige aanpassing is het relativiteitsbeginsel; iedereen mag bezwaar maken tegen plannen maar voor de ontvankelijkheid van het bezwaar zal worden getoetst of het persoonlijk belang van de bezwaarmaker met het plan wordt aangetast. Zo niet, dan verdwijnt je bezwaarschrift direct in de prullenbak.

Private kwaliteitsborging in het bouwtoezicht
De gemeentes willen af van de toetsing van bouwplannen. In de landen om ons heen wordt deze toetsing op verschillende wijze uitgevoerd. Maar er zijn maar weinig landen waarbij de overheid hier een grote rol in speelt. Er wordt op dit moment gewerkt aan een nieuw systeem dat sterk lijkt op dat van de Belgen. De overheid trekt zich geheel terug en de toetsing en toezichthouden op de uitvoering van het bouwplan volgens de technische voorschriften komt te liggen bij private partijen. De architect kan hierin een belangrijke rol op zich gaan nemen. De gemeente zal alleen de ruimtelijke vergunning gaan verlenen. De bouwtechnische toetsing en toezicht op de uitvoering kan gewaarborgd worden door een architect in te schakelen bij een bouwplan.

Invoering wordt op dit moment geschat op 1 januari 2015. Interessante ontwikkeling!

This entry was posted in Studies en schetsen. Bookmark the permalink.

Comments are closed.